Reprodukční grafik pro média
Tiskař na polygrafických strojích
Reprodukční grafik
Tiskař na polygrafických strojích
Knihař
Polygrafie

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie

Aktuality

Uzavření školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
na základě včerejšího rozhodnutí Vlády ČR vám oznamuji, že škola bude od 14. 10. do 1. 11. uzavřena (včetně odborného výcviku) a žáci mají přístup do školy zakázán. Pokračovat bude distanční vzdělávání v teoretickém vyučování (s výjimkou podzimních prázdnin od 26. do 30. 10.).

Děkuji za pochopení

Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

Vyučování od 5. 10. do 16. 10. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
na základě včerejšího rozhodnutí Vlády ČR vám oznamuji, že naše škola bude od 5. 10. přecházet na distanční vzdělávání v teoretickém vyučování. Odborný výcvik bude i nadále probíhat dle rozvrhu pro odborný výcvik (s výjimkou u třídy 1.S, která v liché pondělí odborný výcvik mít nebude). Ubytování a stravování pro žáky účastnící se odborného výcviku bude zajištěno.

Distanční vzdělávání je podle novely školského zákona pro žáky povinné, tudíž se ho dle požadavků vyučujících musí účastnit, rovněž budou za zadávané úkoly klasifikováni. Pokud se některý žák nebude moci účastnit, platí způsob omlouvání třídním učitelům jako při nepřítomnosti na prezenční výuce.

Žáci budou od vyučujících o úkolech informováni prostřednictvím systému Bakaláři Komens, rovněž budou tímto systémem informováni o případné on-line výuce. Do systému mají prostřednictvím webových stránek školy přístup i rodiče a zákonní zástupci a mohou tak kontrolovat své děti, popřípadě je omlouvat.

Pokud některý ze žáků nemá doma dostatečné vybavení pro on-line výuku, oznámí tuto skutečnost příslušnému vyučujícímu a domluví si s ním konzultaci ve škole.

Věřím, že nelehké období společně zdárně překonáme, a přeji vám pevné zdraví

Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

Volno z rozhodnutí ředitele

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
na základě doporučení ministra zdravotnictví a po vyhodnocení hygienické situace v Rumburku jsem rozhodl, že v pátek 25. 9. budou mít žáci naší školy volno.

Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

Sportovně turistický kurz tříd 3.A a 3.S, který se měl konat 29. 9. - 2. 10., se ruší!!!

Sdělení rodičům, zákonným zástupcům a žákům

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,
v souvislosti s koronavirovou epidemií a doporučením MŠMT, Vám sděluji, že naše škola nebude do konce školního roku 2019/2020 otevřena ani pro konzultace, ani pro třídnické hodiny. Důvodem pro toto opatření jsou probíhající maturitní, závěrečné a přijímací zkoušky. Vzhledem k personálním možnostem školy není reálné organizovat výše zmíněné formy kontaktu se žáky na půdě školy. I nadále bude výuka probíhat distanční formou.

V týdnu od 22. června bude podle zvláštního harmonogramu umožněno žákům jednotlivých tříd přijít si pro vysvědčení a osobní věci do školy nebo na domov mládeže.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel

Písemná část závěrečných zkoušek žáků 3.A:

Žáci, dne 4. června 2020 bude v 8.00 hodin v učebně číslo 11 předáno výroční vysvědčení za 3. ročník. Bezprostředně poté budou zahájeny písemné závěrečné zkoušky (učebna č. 11). Písemná zkouška trvá 240´, do této doby se nezapočítává čas nezbytný pro předání vysvědčení, úvodní administraci a přidělení témat (15´). Žákům s poruchami učení je navýšena časová dotace o 25%, mají možnost využít 300´. Přijďte včas!

Sdělení pro rodiče ubytovaných žáků na domově mládeže

Zálohy na měsíc květen a červen za ubytování a stravování již neplaťte. Dosud zaslané zálohy budou vráceny do konce měsíce června 2020.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - tříleté učební obory

V přiložené tabulce najdete výsledky uchazečů o studium ve tříletých oborech Knihař, Reprodukční grafik a Tiskař na polygrafických strojích v anonymizované podobě. Evidenční číslo uchazeče se shoduje s číslem uvedeným v oznámení o přijetí, nebo v rozhodnutí o nepřijetí, která byla odeslána 21. 4. poštou na adresu zákonných zástupců uchazečů.

Sdělení žákům druhých ročníků

Letní turistický kurz, který měl proběhnout v červnu 2020, se v tomto školním roce ruší.

Uzavření školy

Na základě rozhodnutí Vlády ČR bude škola s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání pro žáky uzavřena.

Ubytovaní žáci odjedou domů 11. 3. ráno.

Strava bude všem žákům odhlášena automaticky počínaje obědem 11. 3.

Kompletní nabídka vysokých škol

Co je polygrafie

Tiskoviny nás doprovázejí v běžném životě na každém kroku. Jsou to například knihy, noviny, časopisy, vizitky, letáky, plakáty, etikety, obalový materiál, billboardy, polepy na autech, mapy, formuláře, potisky reklamních předmětů (kancelářské předměty, oblečení, keramika, sklo) a mnoho dalších.

Obor polygrafie je dynamicky se rozvíjející průmyslový obor, který komplexně zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy, a to od grafického návrhu, přes tisk až do finální podoby výrobku.

Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří obsah tiskovin, ale také nabízí moderní elektronická média, jako jsou multimediální prezentace, design pro média, kódování webových stránek, webdesign, reklama aj.

Nezbytným předpokladem růstu tohoto zajímavého oboru je vysoce kvalifikovaný personál, a proto naše škola zajišťuje výuku ve čtyřletých studijních oborech Reprodukční grafik pro média, Polygrafie (Média/Grafika/Reklama) a Tiskař na polygrafických strojích ,které jsou zakončeny maturitní zkouškou. Kromě studijních oborů připravujeme žáky také v učebních oborech Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích a Knihař, zakončené závěrečnou zkouškou.

ZŘIZOVATEL:

Copyright © 2020 SOŠ mgp Rumburk

technické zpracování: Ing. L. Pazderníková | grafika: L. Pallag | kodování: T. Slezák

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk,
příspěvková organizace - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz